Bulanan Syawal 1441 H

اللباس والتواضع

Anggoan/ Perhiasan Diri sareng Tawadhu’

Ari sikap jalma dina prinsipna gumantung kana dua perkara; nyaeta kanyaho sareng pangaboga. Kanyaho nyaeta terang leres sareng lepat, sae sareng awon, maslahat sareng henteu, pantes atanapi ngewa (teu pantes). Ari pangaboga nyaeta pangaboga dunia atanapi harta pakaya, pangaboga pengalaman (pengajaran), pangaboga pendidikan (latihan), oge pangaboga patekadan sarta pangaboga pengetahuan.

Pangaboga dunia aya pangaruhna kanggo kahirupan, lantaran jalma didamel ku Alloh miboga aqal sareng nafsu syahwat. Tapi anu kacida mangaruhanana kana kahirupan nyaeta pangaboga salianti dunia. Pangpayunna aggoan jalma anu manfaat nyaeta panampilan lahir; dedeg pangadeg, dangdanan anggoan sarta kecap paripolah.

Kecap paripolah anu diatur ku ilmu akhlaq (tasawuf) seueur pisan, tapi pang saena anggoan nyaeta Tawadhu’. Hal ieu kacida mangaruhanana kana adeg pangadeg manusa nalika ngolah dunia sareng ngolah ka papada jalma; jalaran kitu hese pisan jalma ngartina kana Tawadhu’, sok komo upama ngamalkeunana sarta sarta nyadarkeun dirina, kajaba jalma anu dirizkian Tawadhu’ ku Alloh.

التواضع هو حفض الجناح ولين الجانب (الأ مام الجنيد)

Ciri-ciri jalma anu Tawadhu’ Ciri Tawadhu’ sanes ngaku sorangan, sanes dina sopan santun cariosan sarta sanes dina rapihna atanapi basajanna. Tapi Tawadhu’ diterangkeun ku para ulama, antawisna bae:

1. أن تخضع للح ق

Tawadhu’ nyaeta tundukna anjeun, rendah dirina anjeun kana hukum Alloh sarta kasaean.

2 أن تنقاد للح ق

Turut sarta narimana kana kabeneran anu ditetepkeun ku Alloh.

3 أ ن تقبل الح ق م من قاله وتسمع منه

Tawadhu’ nyaeta narima kana kabeneran ti sakabeh jalma anu nyarioskeunana sarta daek ngupingkeunana kalayan henteu nolak kana nyarioskeunana. Upama jalma ngaos, atawa ngaos pipilih jalmana, atawa api-api ngaos tapi henteu ngupingkeun atanapi ngaos karena isin atawa sieun kulantaran milari status, maka eta sanes Tawadhu’.

4 أن تترك لنفسك قيمة

Anjeun kedah henteu ngaku-ngaku miboga harga diri, miboga tahta, miboga sifat-sifat sae, miboga Tawadhu’ dina diri sorangan.

5 أن ال تخاصم من يذ مك

Tawadhu’ ayana di jelema anu henteu keuheul, bahkan tara nyentak, ngewa ka batur anu moyok tur anu nyacad.

6 أن تشكر هللا لمن يحمدك

Tawadhu’ aya nalika anjeun sok nyerahkeun sadaya pamuji batur ka Alloh sarta syukuran ku bageurna Alloh parantos nutupan kaawonan ti anjeun.

7 أن تخرج من بيتك فال تلق أحدا إال رأيته خيرا

Sifat Tawadhu’ nyaeta dimana-mana anjeun kaluar ti bumi, anjeun gaduh patekadan yen sadaya jalma anu patepang eta jalma anu sae tur langkung sae ti anjeun.

8 عالمة التواضع تصغير النفس معرفة بالعيب

Cirina Tawadhu’ nyaeta ngitung-ngitung hina na, alalitna diri sorangan, karena sadar seueurna kacacadan, kalepatan tur dosa dipayuneun Alloh.

9 من عالمة التواضع تعظيم النفس حرمة للتوحيد

Diantawisna ciri Tawadhu’ nyaeta ngagungkeun tur ngahurmat sakabeh jalma karena ngahurmat kana tauhid. Hartosna nu awon, nu sae, ngijir kana Anu ngadamelna sadaya oge aya hikmahna sarta Alloh tara dumaldamel anu pangangguran tur teu aya hikmahna.

10 من عالمة التواضع قبول النصيحة من كل واحد

Sapalih cirina Tawadhu’ nyaeta kersa nampi nasehat, piwejang, piwuruk ti sahabae jalmana.

 

عوارف المعارف للسهروردي, هامش إحياء علوم الدين, جز ثالث, ص. 10 ملخصا               والله اعلم

 

Penulis K.H DM Ilyas BA., S.Pd.I., M.Si.

Download Artikel
Share Artikel